Polityka i Regulaminy

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Regulamin Programu Poleceń AlohaCamp

§1 Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Programie Poleceń AlohaCamp („Program”).
  2. Organizatorem Programu jest AlohaCamp S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 77 lok U.5, 02-595 Warszawa, numer KRS 0000922633 („AlohaCamp” lub “Organizator”).
  3. Program trwa od dnia 19.09.2022 r. do odwołania. AlohaCamp zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Nie wpływa to na prawa nabyte przez Uczestników Programu.
  4. Poniżej użyte pojęcia mają następujące znaczenie:
    1. Polecający – osoba fizyczna mającą pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z platformy alohacamp.com, deklarująca chęć wzięcia udziału w Programie i spełniająca wymagania z §2 ust. 1,
    2. Polecenie – przekazanie przez Polecającego Kodu Polecającego Poleconemu,
    3. Gospodarz - osoba, która w platformie alohcamp.com oferuje swoje usługi turystyczne lub powiązane.