Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest Kościół Zielonoświątkowy Zbór „DOM”, wpisany do Rejestru Zborów Kościoła Zielonoświątkowego  pod numerem Z-245/275/13 z siedzibą w Warszawie (02-683), ul. Gotarda 16 lok 9, działający na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dn. 20 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 41 poz. 254) zwany dalej „Administratorem”.
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email [email protected] U Administratora wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email [email protected]
3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Twoje dane będą przetwarzane w celach kontroli epidemiologicznej, w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
5. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest RODO oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych
6. Twoje dane mogą być przekazywane organom państwa w celu sprawowania kontroli epidemiologicznej. 
7. Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Masz prawo do dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek Administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz  prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
12. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
13. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie czynności związanych z chrztem wodnym w Kościele Zielonoświątkowym – Zbór „DOM”.